THE BRAIN UNBLOCKED

โต๊ะผิดอะไร

30/01/2017

หากเราย้อนกลับไปสู่หลายสิบปีก่อน สถาบันการศึกษาและครอบครัว จะเน้นการสอนให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ครอบครัวประกอบไปด้วยสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อยสามชั่วอายุคนอยู่ร่วมกัน เป็นประสบการณ์ตรงของการใช้ชีวิตที่ต้องอาศัยทักษะที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เกิดจนแก่ชราให้แก่กันและกัน ทำให้สมาชิกของครอบครัวมีความเข้าใจทักษะการอยู่ร่วมกันกับคนทุกช่วงวัย บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่ละคนคอยดูแลไม่เพียงแต่เรื่องสารทุกข์สุกดิบของตนเองและครอบครัว แต่ยังคอยห่วงใยและใส่ใจกับความเป็นมาเป็นไปของผู้อื่นในชุมชนด้วย

เหม่อลอยอย่างไรให้ได้ดี

30/01/2017

การเหม่อลอย คือ ช่วงเวลาที่ใจหลุดพ้นจากความสนใจในกิจกรรมหลักที่กำลังปฏิบัติอยู่ โดยความสนใจมีการตลบตัวจากกิจกรรมหลัก ย้อนกลับเข้าหาความคิดภายในที่เกิดขึ้นเองอย่างไม่รู้ตัว แต่การเหม่อลอยก็ไม่ใช่การนั่งนิ่งอยู่เฉยๆ เหมือนกับที่ผู้คนเข้าใจจากความนิ่งที่ปรากฏทางกายภาพ แต่การเหม่อลอยประกอบไปด้วยความคิดที่วิ่งอยู่ในสมองอย่างลุ่มลึก โดยกระบวนการดังกล่าว สามารถส่งผลกระทบได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

สอนลิงทำการบ้าน

26/11/2016

เมื่อไม่นานมานี้มีเหตุให้ผมต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินนานาชาติแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศไทย ระหว่างการรอคอยก็ได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ยังมีอยู่จริงและฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมการเลี้ยงดูลูกหลานในสังคมไทย ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสมองของเยาวชน สังคม และประเทศชาติ ยากที่จะแก้ไข

มหัศจรรย์แห่งสมอง

26/11/2016

ชีวิตของคนทั่วไปถูกผูกมัดด้วยกิจกรรมในการดำเนินชีวิต มากเสียจนพวกเรามองข้ามไปว่า ทุกสิ่งอย่างที่พวกเรากำลังวุ่นวายกับมันอยู่นั้น จะดำเนินไปไม่ได้เลยหากขาดการทำงานของอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกาย นั่นก็คือสมอง แต่เรากลับให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจการทำงานของสมองกันน้อยมาก น้อยเสียจนเราไม่เคยนึกถึงเลยว่า สมองส่งผลกระทบกับความเป็นปัจจุบันและอนาคตของเรามากน้อยเพียงใด