Responsive image

Executive Function กระบวนทัศน์ใหม่ด้านทักษะการคิด ...

ในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าบรรดาทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด ค่อนข้างจะไม่มีอะ...

15 Oct 2017

Responsive image

Japan 5.0 (ตอนจบ)

Japan 5.0 หรือ Society 5.0 เกิดขึ้นจากการทีรัฐบาลญี่ปุ่นชุดปัจจุบ...

7 Oct 2017

Responsive image

Japan 5.0 (ตอนแรก)

หากเราพิจารณาถึงบริบทของโลกยุคปัจจุบัน มีการใส่รหัส (Code) ให้กับ...

7 Oct 2017