Actuary นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

By : Pattarakorn Vorathanuch


เคยตั้งคำถามสมัยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษากันบ้างหรือไม่ว่า เราเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปเพื่ออะไรกัน เพราะในช่วงวัยนั้น คณิตศาสตร์ หรือวิชาเลข เป็นวิชาที่คนส่วนมากไม่ชอบ และไม่อยากเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าอยู่ในช่วงการเรียนชั้นมัธยมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ หรือ Calculus ยิ่งทวีความยากมากขึ้น Advance มากขึ้น

ทราบหรือไม่ว่า ที่จริงแล้ว งานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เป็นอีกวิชาชีพหนึ่งซึ่งน่าสนใจมาก เพราะนอกจากจะสร้างรายได้มากมายแล้ว ยังสามารถสร้างความมั่นคงได้ด้วย เนื่องจากวิชาชีพนี้ เป็นที่ต้องการของตลาด นับตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปถึงอนาคตเลยทีเดียว

นั่นคือ อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Actuary” ผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต ประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน และสร้างโมเดลการคาดการณ์อนาคต โดยมีหน้าที่หลักในการประเมิน และพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด รวมทั้งมองเห็นโอกาสในการพัฒนา ของสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด จากเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยการใช้ตัวแปรทางคณิตศาสตร์เป็นกลไก ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ หรืออาจกล่าวได้ว่า นักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีความสามารถในการช่วยเพิ่มมุมมอง ตัดสินใจทางการเงินให้ดีขึ้น ด้วยการใช้ตัวแปรทางคณิตศาสตร์ มาประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ

สำหรับในประเทศไทย คนส่วนมาก อาจจะไม่รู้จักอาชีพนี้ หรือไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่า มีอาชีพนี้ในประเทศไทย ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะจำนวนของผู้ที่ทำอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั่วโลกในปัจจุบัน มีไม่เกิน 35,000 คน แต่หากจะมองเพียงตัวเลขอย่างเดียว แล้วตัดสินว่า อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่มีความจำเป็น ก็ถือว่าเป็นความเข้าใจผิด

แท้จริงแล้ว นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นับเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ และความสามารถพิเศษแบบเฉพาะบุคคล ไม่ใช่ใครก็สามารถเป็นได้ เพราะหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเป็นพิเศษ กับความหลากหลายในสายงานธุรกิจนั้น มีอิทธิพลต่อคนจำนวนมากมานับศตวรรษ จึงจำเป็นต้องพึ่งพานักคณิตศาสตร์ประกันภัยเท่านั้นที่จะสามารถทำได้

การคำนวณและการประมาณการณ์ เป็นเรื่องสำคัญในธุรกิจประกันภัย และการบริการทางการเงิน นักคณิตศาสตร์ประกันภัย จึงรอบรู้และเท่าทันต่อประเด็นและทิศทางของธุรกิจ รวมทั้งเรื่องราวทางสังคม กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ หรืออีกนัยหนึ่งที่สำคัญคือ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องสามารถใช้ความรู้เหล่านั้น ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจให้ได้ด้วย นอกจากนี้ ควรต้องมีคุณสมบัติในการเป็นผู้สื่อสารที่ดี เพื่ออธิบายงานให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมาก

องค์กรหรือหน่วยงาน ที่มีความจำเป็นต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือหน่วยงานและองค์กรธุรกิจประเภท บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทการลงทุนทางการเงิน บริษัทบริหารความเสี่ยง บริษัทให้คำปรึกษา ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้ที่จะอยากเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้น พื้นฐาน ควรต้องมีการสอบวัดคุณวุฒิเหมือนการสอบขอใบประกอบโรคศิลป์ของแพทย์ หรือการสอบเนติบัณฑิตของนักกฎหมาย ซึ่งการสอบของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นมี 10 ขั้น เป็นการสอบตามมาตรฐานสากล โดยทุกครั้งที่สอบผ่าน ก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิขั้นละ 5,000 บาท และผู้ที่สอบผ่านทุกขั้นแล้วนั้น โดยรวมจะมีรายได้เฉลี่ยปีละ 6 ล้านบาท ถือว่าสูงมากเลยทีเดียว

ถึงแม้ว่าอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเป็นอาชีพยอดนิยม สามารถสร้างรายได้สูงเป็นอันดับต้นๆ ในต่างประเทศ แต่ขณะเดียวกันสำหรับประเทศไทย อาชีพนี้ยังถือว่าค่อนข้างใหม่มาก จึงมีบุคลากรในประเทศไทยที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพนี้น้อย ซึ่งก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สำหรับคนไทยที่อยากเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในอนาคตอันใกล้นี้

 

Reviews

Comment as: