วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer)

By : Pattarakorn Vorathanuch


วิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นอาชีพที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ด้านวิศวกรรมปฐพีวิทยา ชีววิทยา และเคมีศาสตร์ เป็นงานที่สร้างขึ้นเพื่อวิเคราะห์การวางโครงการควบคุมการก่อสร้าง การผลิต การคำนวณ การออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร เพื่อพัฒนาระบบการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น การรีไซเคิล การกำจัดของเสีย การควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง ขยะ สารพิษอันตราย สาธารณสุข และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2495 มีการจัดตั้งแผนกวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลในระดับปริญญาโทขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ เป็นผู้นำในการดำเนินการ

วิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวเนื่องจากหลากหลายสาขาเช่น วิศวกรรมเครื่องกล เน้นไปที่การออกแบบเครื่องยนต์และระบบเครื่องจักรกลสำหรับการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการ วิศวกรรมโยธาที่โครงสร้างและภูมิทัศน์จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผสมผสานกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจผลกระทบของสารเคมีในสภาพแวดล้อมกระบวนการทำเหมืองแร่ สารพิษ และยังครอบคลุมกระบวนการทางชีวเคมีเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้ามุ่งเน้นไปที่การผลิตบัณฑิตด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าที่มีความสามารถในการพัฒนาอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตรวจสอบ การวัดรูปแบบและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการตรวจสอบและการจัดการการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน รวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งหมายความว่าต้องผนวกเอาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมเข้าไปควบคู่กับการทำงานอีกด้วย

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมกลายเป็นกระแสสังคมที่ได้รับการกล่าวถึง ทั้งในแง่ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็นความได้เปรียบทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง ความต้องการบุคลากรเพื่อควบคุมและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมจึงมีเพิ่มมากขึ้น

มีการคาดการณ์ในอนาคตว่าอาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจะมีอัตราเติบโตขึ้น 15 https://www.acheterviagrafr24.com/sildenafil-prix-moyen-france/ เปอร์เซนต์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012-2022 ซึ่งมีอัตราการเติบโตเร็วกว่าค่าเฉลี่ยกลางของทุกอาชีพ

เว็บไซต์ salary.com ประเมินรายได้ต่อปีของวิศวกรสิ่งแวดล้อมจบใหม่อยู่ที่ 44,722 ถึง 69,808 ดอลลาร์สหรัฐ รายได้ของวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่จบปริญญาโทและมีประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี รายได้ต่อปีอยู่ที่ 65,890 ถึง 106,126 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนวิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโสที่จบปริญญาเอกและมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี มีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 82,193 ถึง 133,930 ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว

ขณะที่เว็บไซต์ข่าว China Daily ระบุว่าอาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นอาชีพที่มีรายได้ติด 1 ใน 10 อาชีพที่มีรายได้ดีที่สุดในประเทศจีน ตัวอย่างเช่น วิศวกรสิ่งแวดล้อมชุมชน มีหน้าที่ในการใช้หลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เริ่มตั้งแต่การใช้พลังงานหมุนเวียนแทนการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน การกำจัดเศษของเหลือใช้ ได้แก่ เศษอาหารสามารถนำไปทำเป็นแก๊สชีวมวลสำหรับใช้ในการหุงต้มได้ หรือเศษของเสียอื่นๆ สามารถนำไปหมักทำเป็นปุ๋ยให้แก่พืชผักผลไม้รอบบ้านได้ เทคโนโลยีที่ใช้ลดของเสียจากชุมชน อาทิ การบำบัดน้ำเสีย การรีไซเคิลขยะ นวัตกรรมการลดการเผาไหม้ อย่างเตาแก๊สซิไฟเออร์ หรือคนในชุมชนสามารถผลิตพลังงานเอทานอลจากพืชในชุมชนได้เอง เป็นต้น

ทั้งนี้ วิศวกรสิ่งแวดล้อมต้องมีความคุ้นเคย รู้จักลักษณะทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ รวมถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับแต่ละท้องถิ่นได้

ส่วนในประเทศไทย หน่วยงานที่รองรับการทำงานของวิศวกรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันก็มีมากมายหลากหลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา หรืออาจทำงานกับหน่วยงานราชการที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น กรมโยธาฯ กรมพัฒนาควบคุมมลพิษ กรมอนามัย การนิคมฯ กรมโรงงาน หรือหน่วยงานองค์กร ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้องกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าวิศวกรสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพที่มีสำคัญมาก โดยนอกจากจะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นแล้วแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกไปพร้อมกันอีกด้วย

ันอีกด้วย

 

Reviews

Comment as: