นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ (Dietitian and Nutritionist)

By : Pattarakorn Vorathanuch


ในยุคสมัยที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกับอาหารที่ต้องเลือกรับประทานเพื่อประโยชน์และความปลอดภัย แต่ทราบไหมว่า บางข้อมูลของสูตรอาหารดูแลสุขภาพไม่ได้มีความเหมาะสมกับทุกคน กระทั่งบางสูตรอาหารไม่มีประโยชน์และส่งผลร้ายต่อร่างกายได้ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักโภชนาการและนักกำหนดอาหารจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับสังคมรักสุขภาพและสังคมที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้ในการรับประทานอาหารประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม

นักโภชนาการ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบอาหารและสารอาหารต่อสุขภาพ ซึ่งมีคำเรียกอาชีพนี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สภาพการจ้างงาน และบริบท

บ้างเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ‘นักกำหนดอาหาร’ บางประเทศไม่มีกำหนดแบ่งแยกชัดเจนนักว่าเป็นอาชีพเดียวกันหรือคนละอาชีพ แต่ในบางประเทศก็ระบุไว้ชัดเจนว่า ’นักกำหนดอาหาร’ คือ วิชาชีพที่ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ดูแลในขอบข่ายสาธารณสุขเกี่ยวกับอาหาร แต่นักโภชนาการ คือ ผู้ที่เรียนจบสายทั่วไปและเรียนเพิ่มเติมในด้านของโภชนาการ จึงไม่ถือเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ อาจกล่าวได้ว่านักกำหนดอาหารคือขั้นกว่าของนักโภชนาการ

นักโภชนาการและนักกำหนดอาหารเป็นอาชีพที่มีมานานตั้งแต่สมัยโบราณ ยกตัวอย่างเช่น แพทย์แผนไทย ก็นับเป็นนักกำหนดอาหารเพราะเป็นผู้มีความรู้ในด้านสารอาหารที่นำมาใช้เป็นยาได้ดี ปัจจุบัน นักกำหนดอาหารมากมายทำงานในโรงพยาบาลเพื่อกำหนดและจ่ายอาหารที่จะมีความเหมาะสมเฉพาะบุคคลกับคนไข้ที่เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล

ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกามีการปรึกษานักโภชนาการเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีมานานแล้ว ผู้เรียนสาขาวิชาโภชนาการและสุขภาพมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากมาย ส่วนใหญ่บัณฑิตมักทำงานให้กับบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในตำแหน่งนักพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

แต่ถ้าไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ จะต้องมีทักษะอะไรจึงจะเป็นนักโภชนาการได้ล่ะ ???

ทักษะที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับนักโภชนาการ ได้แก่

• Principles of Organic s of Organic script>’)}

 

Reviews

Comment as: