Biking City (จักรยานที่คุณมองไม่เห็น)

By : About


ปัจจุบัน การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันทั้งเพื่อออกกำลังกายและเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง ถือเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นได้ทั่วไป จนอาจกล่าวได้ว่า คนทั่วโลกในยุคนี้ใช้จักรยานกันมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์

การทําวิจัยเทรนด์เมืองของ BMW Guggenheim Lab ในปี 2014 พบว่า เทรนด์เกี่ยวกับจักรยานในเมืองนิวยอร์ก ติดอันดับที่ 13 จาก 100 เทรนด์เมือง ในฝั่งยุโรปการใช้จักรยานก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ ข้อมูลการสํารวจในปี 2012 ชี้ว่า ประเทศที่มีการนิยมรถยนต์อย่างสเปนและอิตาลี มียอดขายรถจกัรยานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญกระทั่งแซงหน้ายอดขายรถยนต์ใหม่ได้เป็นครัง้แรก นับตั้งแต่สงครามโลก ครั้งที่ 2 (Calamur, 2013)

คนจํานวนมากในเมืองใหญ่ของทวีปยุโรปหลายเมืองใช้จักรยานเป็นพาหนะหลักในชีวิตประจําวันมานานแล้ว หรืออีกนัยหนึ่งสำหรับหลายๆ เมืองแล้ว จักรยานไม่ได้เป็นทางเลือกอีกต่อไป หากแต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ประเทศไทยเองก็มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความนิยมในการใช้จักรยานอย่างเห็นได้ชัด ทั้งจำนวนผู้ใช้จักรยานบนท้องถนน กิจกรรมส่งเสริมการขี่จักรยาน ชมรมคนปั่นจักรยาน การปรับเส้นทางบนท้องถนนหลายสายเพื่อเปลี่ยนเป็นเลนจักรยาน กระทั่งการจัดการแข่งขันปั่นจักรยานระยะไกล หรือโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานต่างๆ มากมาย

กระแสความนิยมด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้คนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น แทนที่จะขับรถยนต์ไปแออัดในเส้นทางจราจรที่ติดขัด เช่นเดียวกับกระแสมุ่งสู่ความเป็นเมือง หรือ Urbanization ซึ่งส่งผลให้ทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันได้หมด

กระแสรักสุขภาพเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทำให้คนหันมาใส่ใจทางเลือกอื่นๆ ในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพ เมื่อรวมกับความใส่ใจในรายละเอียดรอบตัวก็จะพบว่า การประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดขยะ ลดมลพิษ ฯลฯ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองและคนรอบตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การพักผ่อน รวมไปถึงการเดินทางด้วยจักรยาน เป็นต้น

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน และที่เป็นผลพลอยได้จากกระแสความนิยมในการใช้จักรยาน กำลังปรากฏให้เห็นทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานและอะไหล่ต่างๆ โดยตรง ไปจนถึงธุรกิจที่หันมาเอาใจและเป็นมิตรกับคนใช้จักรยาน กระทั่งธุรกิจที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น อาทิ ธุรกิจเสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์เสริมที่สนับสนุนการปั่นจักรยาน ธุรกิจร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และจุดนัดพบต่างๆ สำหรับนักปั่นจักรยาน ธุรกิจโรงแรมหรือที่พักที่ปลอดภัยสำหรับการเก็บจักรยาน ฯลฯ

ตัวอย่างธุรกิจที่รายการ Is Coming ได้ยกมาให้รับชมและรู้จักกันนั้น เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของธุรกิจที่อยู่รายล้อมจักรยานหรือคนใช้จักรยาน ธุรกิจเหล่านี้มีอะไรบ้าง และคุณเห็นโอกาสเหล่านั้นหรือยัง

ยังมีธุรกิจอีกมากที่รอให้คุณเห็นโอกาส และคว้าโอกาสนั้นมาเป็นธุรกิจของคุณเอง เพียงแค่รอให้คุณค้นพบว่า คุณเห็นอะไร?
YouTube Preview Image

 

Reviews

Comment as: