Dr.Piyapong Sumettikoon

THE BRAIN UNBLOCKED

ดร. ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานพัฒนาและบริหารองค์ความรู้ และ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา

 

Blogs

โต๊ะผิดอะไร

30/01/2017

หากเราย้อนกลับไปสู่หลายสิบปีก่อน สถาบันการศึกษาและครอบครัว จะเน้นการสอนให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ครอบครัวประกอบไปด้วยสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อยสามชั่วอายุคนอยู่ร่วมกัน เป็นประสบการณ์ตรงของการใช้ชีวิตที่ต้องอาศัยทักษะที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เกิดจนแก่ชราให้แก่กันและกัน ทำให้สมาชิกของครอบครัวมีความเข้าใจทักษะการอยู่ร่วมกันกับคนทุกช่วงวัย บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่ละคนคอยดูแลไม่เพียงแต่เรื่องสารทุกข์สุกดิบของตนเองและครอบครัว แต่ยังคอยห่วงใยและใส่ใจกับความเป็นมาเป็นไปของผู้อื่นในชุมชนด้วย