Jakkrit Siririn

NASCENT OBJECTS

เจ้าของนามปากกา “นกป่า อุษาคเนย์” ผู้ผันตัวเองจากการทำงานด้านสื่อสารมวลชนพร้อมประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทั้งนักข่าว นักเขียน บรรณาธิการ ฯลฯ มาเป็นดอกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา แต่ยังไม่ละทิ้งงานเขียนบทความ


Every tried. They wrinkles this and. Makes this every is Carmol http://viagragreatpharmacy.com/ still turns scent just spots mess. I gray the.

 

Blogs

KPI หลบไป OKRs มาแว้ว (ตอนจบ)

19/07/2017

S.M.A.R.T. คือเกณฑ์หนึ่งภายใต้กระบวนทัศน์ KPI ได้แก่ 1. Specific หรือ ความเฉพาะเจาะจง 2. Measurable หรือ ความมีมาตรฐานการวัด 3. Attainable หรือ Achievable หรือ ความสามารถที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ 4. Realistic หรือ ความสมจริง / ความเหมาะสมกับบริบท / สภาพจริง และ 5. Timely หรือ ความสามารถในการวัดผลภายในเวลาที่กำหนด MBOs ย่อมาจาก Management by Objectives หมายถึง การบริหารโดยวัตถุประสงค์ เป็นวิธีการบริหารโดยการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ Joint Objective Setting Between Superior and Subordinates MBOs ถูกนำมาใช้สำหรับการบริการกันอย่างแพร่หลาย ผู้พัฒนาแนวคิดการบริหารโดยวัตถุประสงค์ คือศาสตราจารย์ Peter Drucker MBOs […]

KPI หลบไป OKRs มาแว้ว (ตอนแรก)

16/07/2017

OKRs ย่อมาจาก Objective and Key Results หมายถึง เครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการกำหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์ขององค์กร OKRs มีขึ้นเพื่อบอกว่าได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แล้วหรือยัง OKRs ทำหน้าที่ตัวกลางที่จะประสานระหว่าง 1. ผู้บริหาร 2. หัวหน้างาน และ 3. ผู้ปฏิบัติงาน โดยทั้ง 3 ระดับ จะต้องกำหนด Objective ของแต่ละระดับที่สนับสนุนกันและกัน และต้องมีความเชื่อมโยงถึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ต้องมีการกำหนดตัววัดผล หรือ Key Results ซึ่งจะสามารถเกื้อหนุน Objectives ในแต่ละระดับ Objectives หมายถึง สิ่งที่องค์กรต้องการทำให้สำเร็จ Key Results หมายถึง วิธีการที่องค์กรจะทำให้สำเร็จ Objective: เป้าหมายเชิงกลยุทธ์: คุณสมบัติของการตั้ง Objective ที่ดี Objective นั้นคือเป้าหมายเชิงคุณภาพ หรือ Qualitative ที่ต้องมีการตั้งให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หรือ Vision […]

โรงเรียนล่องหน (ตอนจบ)

16/07/2017

การประยุกต์ใช้ Cloud Computing เพื่อนำมาบริหารจัดการระบบการจัดการการเรียนรู้บนก้อนเมฆ หรือ Cloud-based Learning Management System ซึ่งเป็นระบบที่มีการโต้ตอบและขยายตัวเป็นอย่างมากได้สำหรับองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยเฉพาะหากนำมาใช้กับการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดเป็น โรงเรียนล่องหน เนื่องด้วยระบบจัดการการเรียนรู้บนก้อนเมฆ จะเป็นการจัดเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ตัวอย่างการประยุกต์เทคโนโลยีการประมวลผลบนก้อนเมฆเข้ากับกระบวนการบริหารจัดการการศึกษา อาทิ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีก้อนเมฆ โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Yoosomboon, 2014) ระบบห้องเรียนเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลบนก้อนเมฆ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมของผู้เรียน (Kankaew, 2014) รวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบร่วมไม้ร่วมมือกัน โดยใช้การเรียนรู้เชิงกรณีศึกษาผ่านเทคโนโลยีก้อนเมฆ ร่วมกับ Social Network เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการบริหารและจัดการองค์ความรู้ผ่าน ICT (Nookhong, 2014) เพราะในปัจจุบัน พบว่า ผู้เรียนสิงสถิตอยู่กับหน้าจอต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เล็กใหญ่ทั้งหลาย เพื่อใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น โดยเฉพาะ Social Network อย่าง Facebook หรือ LINE และดูวิดีโอผ่าน YouTube รวมไปถึงการเข้าไปใช้งาน Application ออนไลน์ต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบัน มีการใช้ […]

โรงเรียนล่องหน (ตอนแรก)

16/07/2017

School-Based Management การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน Problem-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Activity-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Task-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้เนื้องานเป็นฐาน Work-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน Project-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน Team-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้ทีมงานเป็นฐาน Story-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้เรื่องราวเป็นฐาน Games-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน Model-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้ตัวแบบเป็นฐาน Computer-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน Simulation-Based Learningการเรียนรู้โดยใช้การจำลองเป็นฐาน Research-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน Creativity-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน Community-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน Evidence-based Learning การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นฐาน Brain-Based Learningการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Zombie-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้ซอมบี้เป็นฐาน ทั้งหมดนี้ คือแนวคิดในการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ และในวันนี้ […]

ความสำเร็จของ Hyperloop (ตอนจบ)

17/06/2017

ปัจจุบัน Hyperloop One ประธานบริหาร Shervin Pishevar ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ Elon Musk เขาเป็นหนึ่งในสองผู้ก่อตั้งร่วมกับ Josh Giegel วิศวกรแห่ง SpaceX ของ Elon Musk โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ปี ค.ศ.2016 Hyperloop One ดำเนินการทดลองใช้เทคโนโลยี Hyperloop ครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามอเตอร์ไฟฟ้าที่กำหนดไว้สามารถขับเคลื่อนได้เอง โดยเลื่อนจาก 0 ถึง 110 ไมล์ต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียงหนึ่งวินาที ย้อนหลังกลับไปในเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ.2013 Hyperloop One ได้รับการออกแบบสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยเบื้องต้น โดยทีมวิศวกรชุดบุกเบิกได้แนะนำให้มีการทดลองเชื่อมต่อ Hyperloop ระหว่างเมืองเฮลซิงกิ และกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะลดเวลาในการเดินทางระหว่างเมืองต่างๆ ลงถึงครึ่งชั่วโมง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างซึ่งถูกประเมินโดยผู้บริหารของ Hyperloop ในขณะนั้นอยู่ที่ประมาณ 19 พันล้านยูโร หรือราว 21 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และในเดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ.2013 […]

ความสำเร็จของ Hyperloop (ตอนที่ 1)

17/06/2017

Hyperloop คือระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้าภาคพื้นดิน ในลักษณะเดียวกับรถไฟหรือรถราง ทว่า Hyperloop ไม่ใช่การขนส่งระบบราง เพราะใช้อุโมงค์รูปลักษณ์ท่อขนาดใหญ่วางยาวต่อๆ กันคล้ายท่อขนส่งน้ำมัน โดยท่อของ Hyperloop เป็นระบบท่อสุญญากาศ Hyperloop เป็นระบบขนส่งที่มีความเร็วสูงกว่าและปลอดภัยกว่าเครื่องบิน การขับเคลื่อนอาศัย STATOR วางแนวไว้ด้านล่างของขบวนรถไฟ ซึ่งเป็นระบบมอเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนที่ติดตั้งกับตัวรถเรียกว่า ROTOR ทำความเร็วสูงสุดได้ 760 ไมล์ต่อชั่วโมง มันจึงวิ่งจากลอสแอนเจลิส ไปยังซานฟรานซิสโก ด้วยเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อมาสำหรับ Hyperloop ก็คือท่อแรงดันอากาศต่ำ ที่ใช้สำหรับลดแรงเสียดทานระหว่างโบกี้รถไฟกับตัวท่อ โดยมีพัดลมยักษ์ซึ่งติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าสุดของตัวรถ เพื่อให้แรงดันอากาศต่ำเจอกับภาวะสุญญากาศ และการขับเคลื่อนของ STATOR และ ROTOR ก็จะทำให้ขบวนรถไฟ Hyperloop เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี ในช่วงเริ่มต้น ความคืบหน้าของ Hyperloop เป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากประสบปัญหาในด้านการจัดการแรงเสียดทานและความต้านทานทางอากาศ ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ได้กลายเป็นรูปธรรมเมื่อยานพาหนะเข้าใกล้ความเร็วสูง ทั้งๆ ที่แนวคิดของในทางทฤษฎี Hyperloop นั้น มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะขจัดอุปสรรคดังกล่าว โดยการใช้ระบบการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ร่วมกับระบบสุญญากาศในท่อขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถใช้ความเร็วได้หลายพันไมล์ต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่สูงของโครงการ […]

CKO: Chief Knowledge Officer

06/06/2017

การวางผังการบริหารงานของแวดวงธุรกิจระดับสากลตามลักษณะการจัดองค์กรโดยทั่วไปที่มีระดับการบังคับบัญชาจากบนลงล่าง มีการกำหนดชื่อเรียกตำแหน่งหน้าที่การงานแบ่งออกไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและความถนัดที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานหรือคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ในอดีต ตำแหน่ง Manager หรือผู้จัดการ ดูเหมือนจะแบกรับหน้าที่ของบริษัทแทบทั้งหมด พูดอีกแบบก็คือเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในองค์กรธุรกิจ และต่อมาก็ได้มีการเพิ่มตำแหน่ง Managing Director หรือกรรมการผู้จัดการ ที่เรียกกันย่อๆ ว่า MD ก่อนที่จะเริ่มมีการคิดค้นชื่อตำแหน่งแห่งที่ในการบริหารงานชนิดใหม่ออกมาอย่างมากมายในภายหลัง และที่เป็นชื่อตำแหน่งแห่งหนซึ่งพูดได้ว่าเป็นหลักในการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานองค์กรยุคใหม่ก็ว่าได้ นั่นก็คือชื่อตำแหน่งในตระกูล Chief Officer หรือประธานเจ้าหน้าที่ โดยจะเว้นตรงกลางเอาไว้สำหรับใส่ภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล แน่นอนว่า Chief Officer ตัวเด่นตัวดังนั้นคงหนีไม่พ้น Chief Executive Officer หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อมาภายหลัง มีการเพิ่มเติมตำแหน่งใหม่ๆ ในสาย CEO หรือ Chief Executive Officer ตามมาอีกมากมาย อาทิ หน่วยงานที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์หน่วยงานคืองานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีตั้งแต่ Chief Communications Officer หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตัวย่อคือ CCO และ Chief Brand Officer หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตราสินค้า ตัวย่อคือ […]

QR Code อาจจะเก่าไปเสียแล้ว

06/06/2017

แม้ว่ากระแส Pokémon GO!จะซาลงไปมากแล้ว ทว่า ในปัจจุบันก็ยังมีควันหลงอยู่ในหมู่นักจับ Pokémon GO! ทั่วทุกมุมโลก คนที่ติดเกม Pokémon GO! หลายคนอาจทราบ แต่หลายคนก็อาจไม่ทราบ ว่า Pokémon GO! นั้นใช้เทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR AR คือเทคโนโลยีใหม่ ที่กำลังฮอตฮิตติดปากในหมู่นักการตลาดระดับนานาชาติ หากเราเอา Barcode แบบดั้งเดิมเป็นตัวตั้ง ในฐานะเทคโนโลยีที่มาช่วยจัดระเบียบ Stock สินค้า เทคโนโลยี RFID ก็จัดเป็นนวัตกรรมที่ขึ้นมาทดแทนรหัสแท่ง หรือ Barcode เวอร์ชั่นแรก ก่อนที่ต่อมา QR Code(Quick Response Code) จะเข้ามาแทนที่ในฐานะเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการ แม้ว่าทุกวันนี้ นักการตลาด 3.0 ตอนปลาย และนักการตลาด 4.0 ตอนต้น กำลังเมามันกับเทคโนโลยี QR Code ทว่า เมื่อไม่นานมานี้ นักการตลาด […]

VAR=ความยุติธรรม

04/03/2017

ใครที่เป็นคอบอลในระดับแฟนพันธุ์แท้ คงรู้สึกหงุดหงิดใจกับการตัดสินของกรรมการในบางแมทช์ ยิ่งถ้าเป็นคนที่รักความยุติธรรม อาจถึงกับทนไม่ได้กับดุลยพินิจของกรรมการบางคน ยังไม่ต้องพูดถึงแฟนบอลระดับสตั๊ดติดปลายนวม หรือบรรดานักพนันทั้งหลาย ที่มักระเบิดอารมณ์กับลีลาของกรรมการในบางเกม เพราะการตัดสินการแข่งขันฟุตบอลที่ใช้ดุลยพินิจของมนุษย์นั้น แน่นอนว่า แม้จะมีกฎ กติกา ซึ่งได้ประกาศออกไปเป็นที่เข้าใจกันทั่วโลกรองรับ ทว่า ทุกกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และแม้กระทั่งกฎหมาย ยังมีช่องว่างให้ปัจจัยต่างๆ สอดแทรกเข้าไป ยังไม่นับช่องโหว่ของข้อกฎหมาย ที่ต้องอาศัยการตีความตามมา ฯลฯ